Fordeler med aksjeselskap


Aksjeselskap er den vanligste selskapsformen i Norge. Spesielt reduksjonen av krav til aksjekapital og mulighet til fravalg av revisor har ført til at aksjeselskap har blitt enda mer populær. Aksjeselskap blir også sett på som den mest seriøse selskapsformen i alle bransjer og institusjoner. Og kan blant annet gjøre det enklere å få innvilget lån og kredittforpliktelser

 

 

Fordeler med aksjeselskap

 

 – Det er en selvstendig juridisk enhet. Det vil si at eierne ikke har noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 – Som eier er aksjekapitalen det eneste du kan tape, gitt man ikke har operert uansvarlig eller kriminelt
 – Er man ansatt i eget aksjeselskap gir det rett til dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger
 – Man får reiser, diett og bilgodtgjørelse etter statens satser
 – Man har minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn næringsdrivende
 – Det gir en lavere formueskatt enn for eiere av enkeltmannsforetak
 – Selskapet kan motta skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap.
 – Man kan spare overskuddet i selskapet og kun betale selskapsskatt, i motsetning til enkeltmannsforetak hvor man må skatte personlig av hele overskuddet.
 – Man kan velge fravalg av revisor hvis omsetningen er under 5 millioner kr, total balanseverdi er under 20 millioner og antall årsverk er under 10.
 – Salg av aksjer, kapitalinnskudd og lignende er enklere å håndetere i aksjeselskap enn i andre selskapsformer

 

 

Ulemper med aksjeselskap

 

 – Det kreves en aksjekapital på minst 30 000kr. Dette kan gjøres som bankinnskudd eller tinginnskudd
 – Man må betale arbeidsgiveravgift av lønnen man tar ut
 – Det er flere formaliteter og skjema som må fylles ut og holdes orden på
 – Det er ofte noe dyrere regnskapsføring enn med andre selskapsformer
 – Årsregnskapet til selskapet er offentlig tilgjengelig for alle.

 

 

Krav og prosess for opprettelse av aksjeselskap

 

 – Aksjekapitalen må være minst 30 000kr. Gjelder bankinnskudd eller tinginnskudd. Ved å bruke tinginnskudd som aksjekapital må verdien godkjennes av revisor. For bankinnskudd trengs kun en bekreftelse fra banken på innskuddet
 – Du må avgjøre om firmaet skal dekke stiftelsesomkostningene gjennom aksjekapitalen
 – Det må minst være en eier, privatperson eller firma
 – Det må opprettes en bankkonto for firmaet
 – Det må lages vedtekter og stiftelsesdokument
 – Det må lages en aksjeeierbok
 – Firmaattest må sendes banken for å åpne bankkonten når firmaet er registrert i Brønnøysund
 – Valg / fravalg av revisor
 – Valg av styre
 – Styreleder må være over 18år. Samme person kan ha flere roller i firmaet

 

 

Dokumentasjonspakke Fullpakke